Statut

Czym zajmuje

się fundacja?

Postanowienia ogólne

 

 Fundacja Szprychówka została ustanowiona przez Alinę Kilian i Marka Kiliana aktem notarialnym z dnia 11.05.2020 roku, sporządzonym przez notariusza Izabellę Patejko - w kancelarii Notarialnej w Libiążu, ul. Paderewskiego 4/4, repertorium 2289/2020.

 

 

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

 Siedzibą Fundacji Szprychówka jest Bielsko-Biała. 

Terenem działania jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić także działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele i działania Fundacji

 

 - działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa

-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- działalność charytatywna

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

Statut Fundacji Szprychówka

POBIERZ STATUT

FUNDACJA Szprychówka
NIP: 5472223075

NEST BANK

Nr konta: 

02 1870 1045 2078 1069 5252 0001